the thai cancer
ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล DMSc Award รางวัลชนะเลิศประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

     The Thai Cancer ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญนันท์ ใบสมุทร สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้รับรางวัล DMSc Award รางวัลชนะเลิศประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง มะเร็งปอดชนิดยีนกลายพันธุ์ EGFR (EGFR-Mutant Lung Cancer) ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 เมื่อ วันที่ 21- 23 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ชมคลิปสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญนันท์ ใบสมุทรลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้