the thai cancer
มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (TSCO)

เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาอบรมแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาในสถาบันฝึกอบรมแพทย์ และพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์สาขา วิชาชีพอื่นๆเพื่อการดูแลรักษาและป้องกันโรคมะเร็ง

สมาคมมีแพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งเป็นสมาชิกของสมาคมทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลายระดับ ทั่วประเทศ สมาคมพัฒนาความรู้แก่อายุรแพทย์มะเร็งและยังมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้สู่สาขา วิชาชีพอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย

ความรู้เรื่องมะเร็งสำหรับประชาชน
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย © 2565. มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย :: นโยบายความเป็นส่วนตัว    นโยบายคุ๊กกี้